โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตอิฐก่อสร้างจากดินเลนนากุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นคร สังขรัตน์

  • ปฐมพงศ์ ช่วยเรือง

  • สุริยา สุภามาลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8 (22) p78

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดิน

  • อิฐ การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าหาวิธีลดปัญหาการเกิดพิษจากการกำจัดดินเลนก้นบ่อหลังการจับกุ้ง ซึ่งในดินเลนเหล่านี้จะมีสารพิษตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก หากระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในบริเวณนั้นๆ ได้ หรือหากนำมากองไว้บนดินก็จะเกิดผลกระทบต่อดินในด้านจุลชีววิทยาและเกิดมลพิษในบริเวณดังกล่าวในที่สุด ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าและทดลองพบว่าดินเลนดังกล่าวสามารถนำมาผลิตเป็นอิฐก่อสร้างได้ จากการทดสอบหาค่า pH นั้นทำให้ทราบว่าดินเลนนากุ้งจะเป็นเบสมากกว่าดินเหนียวจากโรงงานทำอิฐคือ จะอยู่ระหว่าง 7.5 - 7.7 การนำอิฐทั้ง 2 ชนิดไปชั่งน้ำหนัก พบว่าน้ำหนักใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณก้อนละ 1.1 - 1.2 กิโลกรัม และเมื่อนำอิฐจากดินเลนนากุ้งมาเปรียบเทียบคุณภาพกับอิฐก่อสร้างทั่วไป ในด้านความสามารถในการต้านทานแรงกดนั้น อิฐจากดินเลนนากุ้งจะต้านทานได้สูงกว่าอิฐก่อสร้างทั่วไป จากการวัดทั้ง 3 ระนาบคือ ในแนวนอนด้านบนจะต้านได้ 24,800 - 26,500 นิวตัน มากกว่าอิฐก่อสร้างทั่วไปประมาณ 3 เท่า ในแนวนอนด้านข้างจะต้านได้ 42,300 - 45,200 นิวตัน มากกว่าประมาณกว่า 1 เท่าตัว ในแนวตั้งจะสามารถต้านได้ 87,3000 - 99,500 นิวตัน มากกว่าประมาณกว่า 2 เท่าตัว ส่วนในด้านประสิทธิภาพในการอมน้ำไว้ได้ อิฐจากดินเลนนากุ้งจะดมน้ำไว้ได้ดีกว่า คือประมาณ 26-28% ของน้ำหนักอิฐเท่านั้น และเมื่อนำอิฐจากดินเลนนากุ้งไปก่อและฉาบด้วยปูนซีเมนต์ พบว่าปูนจะแห้งช้ากว่าการก่อและฉาบกับอิฐก่อสร้างทั่วไป จึงเป็นไปได้ว่าดินเลนจากนากุ้ง สามารถนำมาผลิตอิฐก่อสร้างใช้ในงานก่อสร้างได้เหมือนกับอิฐก่อสร้างทั่วๆ ไป