โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหลังคาและฝ้าเพดานจากขยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิทยา ศรีสมานุวัตร

  • วีระชัย ผอมเซ่ง

  • สมชาย จุลรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8 (22) p65

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • พลาสติก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขยะประเภทกระดาษและพลาสติกบางชนิดมาทำเป็นกระเบื้องมุงหลังคาและฝ้าเพดานกันความร้อน โดยอาศัยสมบัติของกระดาษที่เปื่อยยุ่ยได้ง่าย สามารถนำมาบดและดัดแปลงรูปร่างได้กับสมบัติของพลาสติกบางชนิดที่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์บางชนิดได้ จากการทำการทดลองและทดสอบ โดยศึกษาสมบัติของแผ่นกระเบื้องกระดาษและแผ่นฝ้าเพดานกระดาษ ที่ทดลองทำขึ้นพบว่า กระเบื้องกระดาษมีน้ำหนักเบา ทนทานต่อน้ำได้ดี แต่ทนอุณหภูมิได้ไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้พลาศติกจะอ่อนตัว ส่วนแผ่นฝ้าเพดานที่ผลิตขึ้น จะมีน้ำหนักเบาคุณภาพการรับแรงกดเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนของปูนพลาสเตอร์ที่เพิ่มขึ้น สามารถกันความร้อนได้ดีใกล้เคียงกับแผ่นยิปซัมที่จำหน่ายในท้องตลาด จากการศึกษานี้จึงมีความเป็นไปได้ในการที่จะนำเศษกระดาษและพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกรูปแบบหนึ่ง และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะในสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง