โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสมบัติการเป็นฉนวนความร้อนของเศษวัสดุเหลือใช้ในภาชนะเก็บความเย็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัททิรา พินิจค้า

  • ลาวัณย์ คล้ายสุข

  • วงค์วลี ทองดอนง้าว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทพร กระจ่างตา

  • ประทิน จันทร์ประภาพ

  • วิไล ลอยวานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปัญญาวรคุณ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(36) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฉนวนความร้อน

  • วัสดุเหลือใช้

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นฉนวนความร้อนในภาชนะเก็บความเย็นแทนโฟม เศษวัสดุที่นำมาศึกษามี 6 ชนิด คือ ขุยมะพร้าว ชานอ้อย ต้นกกธูปฤาษี ฟางข้าว นุ่นเก่า และกระดาษหนังสือพิมพ์ ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้จัดทำโครงงานได้ทำการทดลองเก็บรักษาน้ำแข็งบดด้วยอุปกรณ์ทดสอบที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง ด้วยเศษวัสดุทั้ง 6 ชนิด ดังกล่าว ผลการทดลองพบว่ากระดาษหนังสือพิมพ์มีสมบัติเป็นฉนวนความร้อนในภาชนะเก็บความเย็นดีที่สุด รองลงมาคือ ฟางข้าว ต้นกกธูปฤาษี นุ่นเก่า ชานอ้อย และขุยมะพร้าว ตามลำดับ ทั้งนี้กระดาษหนังสือพิมพ์มีสมบัติใกล้เคียงกับโฟมมากที่สุด คือ มีปริมาตรน้ำที่ละลายมากกว่าโฟมคิดเป็นร้อยละ 1.10 และมีมวลน้ำแข็งเหลือน้อยกว่าโฟมและ พบว่ากระติกน้ำแข็งที่มีกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นฉนวนสามารถเก็บรักษาน้ำแข็งได้นานคิดเป็นร้อยละ 77.67 ของเวลาที่โฟมเก็บรักษาได้