โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการใช้เครื่อง ESP8266 NodeMCUV3ในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คันธารัตน์ หอยแก้ว

  • ณัฐวัฒน์ แก้วสุวรรณ

  • รัชวุธ ศรีวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช การปลูก

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบควบคุมระบบหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะแก่การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทดสอบระบบควบคุมการปลูกพืชที่มีผลต่ออัตราการเติบโตของพืช เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกโดยการใช้และไม่ใช้บอร์ดไมโครโทรลเลอร์ ESP8266 NodeMCUV3 ในการควบคุมการปล่อยสารละลายแร่ธาตุ และการควบคุมและสั่งการโมดูลต่าง ๆ ซึ่งอาศัยภาษาคอมพิวเตอร์ C/C++ ในการเขียนโปรแกรมควบคุม จากการพัฒนาและทดสอบระบบควบคุมการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ พบว่าระบบควบคุมการปล่อยสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมต่ออัตราการเจริญเติบโตของพืชไฮโดรโปนิกส์แต่ละช่วงอายุได้ดี ทำให้เห็นแนวทางในการพัฒนาการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แก่เกษตรยุคใหม่ ลดการเสียเวลา และลดความผิดพลาดในการเติมสารละลายธาตุอาหารรวมถึงการลดต้นทุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในท้องตลาดทั่วไปในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ