โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการตรวจสอบความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากเปลือกแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวเปลือกแดงที่มีต่อเซลล์ไลน์มะเร็งลำไส้มนุษย์ (HT29) และเซลล์ไลน์ไตของลิงแอฟริกัน (Vero cell)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑามาศ ธรรมกิจจา

  • ธนพร ชาวแสนแสบ

  • สุพรรษา โรจน์บุญถึง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มนุษย์

  • มะเร็งลำไส้ใหญ่

  • ลิง

  • เซลล์ไลน์

  • แก้วมังกรสารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ไลน์มะเร็งลำไส้ของมนุษย์ (HT29)ของสารสกัดหยาบจากแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวเปลือกแดงโดยทำการสกัดจากเปลือกแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวเปลือกแดงด้วยเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และเอเทนอลตามลำดับ และศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดที่ระดับความเข้มข้น 2,000, 1,000,500 และ 250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ จากการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบจากเปลือกแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวเปลือกแดงในตัวทำละลายเฮกเซน, ไดคลอโรมีเทน และเอทานอลมีความเข้มข้นที่ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็ง 50% (CC50) น้อยกว่า 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ไลน์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ (HT29) ได้แต่สารสกัดหยาบจากเปลือกแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวเปลือกแดงในตัวทำละลายเฮกเซน, ไดคลอโรมีเทน และเอทานอลในระดับความเข้มข้นที่ต่างกันต่างก็มีเปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษต่อเซลล์ไลน์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ (HT29) แตกต่างกัน และพบว่าสารสกัดหยาบจากเปลือกแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวเปลือกแดงในตัวทำละลายเฮกเซนที่ความเข้มข้น 2,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรมีเปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษต่อเซลล์มากที่สุด