โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากเป็ดในสภาพปลอดเชื้อและผลของปุ๋ยในการอนุบาลหลังออกปลูก (Effect of media culture on growth of Cymbidium finlaysonianum in vitro and effect of fertilizer on acclimatization)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐศิริ เพ็ชรรัตน์

  • ปณาลี ประเสริฐพรม

  • ภูพลอย พลเดช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทอง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วยไม้ การเจริญเติบโต

  • กล้วยไม้กะเรกะร่อนปากเป็ด

  • ปุ๋ยการทดลอง

  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอาหารสูตร VW ร่วมกับน้ำมันมะพร้าวต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากเป็ดบนอาหารทั้ง 4 สูตร เป็นเวลา 3 เดือน พบว่าอาหารสูตรที่ 4 VW + น้ำมันมะพร้าว 150 มล./ล. ทำให้เมล็ดกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากเป็ดพัฒนาเป็นโพรโทคอร์มที่สมบูรณ์ที่สุด หลังจากนั้นนำโพรโทคอร์มที่ได้ไปเพาะเลี้ยงต่อบนอาหารสูตร VW ร่วมกับน้ำมันมะพร้าว เครื่องดื่มบำรุงกำลัง กล้วยหอม และมะเขือเทศจำนวน 7 ลูก เป็นเวลา 6 เดือน พบว่าสูตรที่ 7 VW + M-100 20 มล./ล. + 25 ก./ล. ทำให้โพรโทคอร์มพัฒนาเป็นต้นอ่อนกล้วยไม้ได้อย่างสมบูรณ์และเมื่อนำต้นกล้ากล้วยไม้กะเรกะร่อนปากเป็ดออกปลูกพบว่า ปุ๋ยกล้วยไม้สูตร 21-21-21 ส่งผลให้มีจำนวนรากเฉลี่ย/ต้น จำนวนใบเฉลี่ย/ต้น และความยาวใบเฉลี่ยสูงที่สุด