โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของอนุภาคนาโนต่อการเจริญเติบโตของว่านหางช้างในสภาพปลอดเชื้อ Effect of nanoparticles on growth of Grammatophyllum speciosum Blume in vitro cultures

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิริยากร สุนทรานันทกุล

  • อภิชาติ การประชิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีระนอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทอง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ว่านหางช้าง การเจริญเติบโต

  • อนุภาคนาโน การทดลอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้จัดทำเพื่อศึกษาผลของสูตรอาหารสังเคราะห์ สารควบคุมการเจริญเติบโต อนุภาคนาโนบางชนิดและสารอินทรีย์จากธรรมชาติ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของว่านหางช้างในสภาพปลอดเชื้อ การทดลองแบ่งเป็น 3 ตอน ซึ่งในตอนที่ 1 ศึกษาปริมาณของอาหารสูตร MS และน้ำมะพร้าวที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดว่านหางช้างโดยการเตรียมอาหารสูตร MS ร่วมกับน้ำมะพร้าวในปริมาตรที่ต่างกันตามสูตรทั้ง 8 สูตร และนำว่านหางช้างมาเพาะเลี้ยงบนอาหารที่เตรียมไว้ พบว่า อาหารสูตรที่ 4 คือ MS + มะพร้าว 150 มล./ล. ทำให้เมล็ดว่านหางช้างมีการเจริญเติบโตเป็นโพรโทคอร์มก้อนกลม ปลายแหลม มีขนรากโดยรอบ โพรโทคอร์มมีความเขียวที่สุด ในตอนที่ 2 เป็นการศึกษาชนิดของสูตรอาหารและปริมาณฮอร์โมนที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของโพรโทคอร์มว่างหางช้างโดยการเตรียมอาหารสูตร MS และ VW ดัดแปลงร่วมกับฮอร์โมน BA และ NAA ตามสูตรทั้ง 8 สูตร และนำโพรโทคอร์มว่านหางช้างมาเพาะเลี้ยงบนอาหารที่เตรียมไว้ พบว่า อาหารสูตรที่ 2 คือ MS+NAA 1.5 มก./ล. มีผลทำให้โพรโทคอร์ม มีลักษณะกลม ๆ คล้ายไข่ปลามียอดอ่อนงอกออกมา มีขนรากรอบ ๆ โพรโทคอร์มจำนวนมาก และมีความเขียวมากที่สุด และในตอนที่ 3 ศึกษาผลของซิงค์ออกไซด์, ไททาเนียมออกไซด์ และคาร์บอนแบล็ค ร่วมกับสารอินทรีย์จากธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนว่านหางช้าง โดยการเตรียมสูตร MS ร่วมกับซิงค์ออกไซด์, ไททาเนียมไดออกไซด์ และคาร์บอนแบล็ค และสารอินทรีย์จากธรรมชาติ ได้แก่ กล้วยหอม มะละกอสุก และมันฝรั่ง พบว่า อาหารสูตรที่ 5 คือ MS+ZnO 200 มก./ล.+ 25 ก./ล. ทำให้ต้นอ่อนของว่านหางช้างมีจำนวนราก จำนวนใบ ความยาวราก ความสูงของลำต้น และจำนวนยอดต่อต้นเฉลี่ยสูงที่สุด แต่อาหารสูตร 9 คือ MS+TiO2 200 มก./ล. + กล้วยหอม 25 ก./ล. ทำให้ต้นอ่อนว่านหางช้างมีความยาวใบเฉลี่ยสูงที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่า สูตรอาหารที่มี ZnO และ TiO2 เป็นองค์ประกอบไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อราและแบคทีเรีย