โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้ชุดกล่องสมองกด IPST-Microbox ควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้าจำลอง Using IPST-Microbox to control muchroom nursery

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิวกร วิสุทธินันท์

  • ศุภกิณห์ เลิศคำ

  • อมราลักษณ์ ตั้งธนพนต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ชุดกล่องสมองกล IPST-Microbo

  • เห็ดนางฟ้า การดูแล

  • โรงเพาะเห็ดจำลอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าและพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในการควบคุมชุดกล่องสมองกล IPST-Microbox โดยศึกษาระยะการกรีดบาดแผลของความเข้มแสงจากหลอดไฟที่มีกำลังไฟฟ้าต่างกัน เซนเซอร์ ZX-Thermistor เพื่อใช้ในการตรวจจับอุณหภูมิ จาการทดลองพบว่า ระยะการกรีดบาดแผลของก้อนเชื้อเห็ด 4 เซนติเมตร ความเข้มแสงจากหลอดไฟที่มีกำลังไฟฟ้า 2 วัตต์ และอัตราการให้น้ำ 4-5 ครั้ง ครั้งละ 25 มิลลิลิตร เป็นค่าที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า