โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพัฒนาเครื่องเย็บแผ่นยางพารา (Developing to sew the rubber)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพรรณ โคตรฤาชา

  • มาริษา วงค์รักษา

  • วิลาวัลย์ บุญลอด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์สุมลี วันทะวงษ์

  • ไสว อุ่นแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางพารา

  • เครื่องเย็บแผ่นยางพารา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องพัฒนาเครื่องเย็บยางพารา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เครื่องเย็บแผ่นยางพาราที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทำการออกแบบ 3 แบบ แล้วให้ช่างประเมินความเป็นไปได้ในการประดิษฐ์และใช้งานจริง ทำการทดสอบและเปรียบเทียบเครื่องเย็บแผ่นยางพารา โดยทำการทดสอบประสิทธิภาพด้านความเร็ว การออกแรง และการติดกันของแผ่นยางพารา