โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นซับเสียงจากดอกธูปฤๅษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นนทัช ประดิษฐวัฒนา

  • วรรณรัตน์ เขมะศิริ

  • เชื่อมลักษณ์ พานทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ธูปฤๅษี การทดลอง

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเส้นใยดอกธูปฤๅษีและกาวลาเท็กซ์มาใช้ประโยชน์ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การศึกษาลักษณะของเส้นใยพืชและตัวประสานที่เหมาะสมในการขึ้นรูปทำแผ่นซับเสียง พบว่า ต้นธูปฤๅษีต่อกาวลาเท็กซ์สามารถขึ้นรูปได้ตามแบบพิมพ์ 2.การศึกษาส่วนต่างๆของต้นธูปฤๅษีที่เหมาะสมในการทำแผ่นซับเสียง พบว่าดอกธูปฤๅษีสามารถเกาะตัวและขึ้นรูปได้ตามแบบพิมพ์ 3.การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเส้นใยดอกธูปฤๅษีและตัวประสาน พบว่า อัตราส่วน 200:30 สามารถขึ้นรูปตามแบบพิมพ์ได้ 4.การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นซับเสียงจากเส้นใยดอกธูปฤๅษีพบว่า แผ่นซับเสียงจากดอกธูปฤๅษีที่มีความหนา และมีลักษณะเป็นลอน สามารถดูดซับเสียงได้ดี 5.การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนซับเสียงจากเส้นใยดอกธูปฤๅษีกับแผ่นซับเสียงเชิงพาณิชย์ พบว่า แผ่นซับเสียงจากเส้นใยดอกธูปฤๅษีมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ดีเช่นเดียวกับแผ่นซับเสียงเชิงพาณิชย์