โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องฟิล์มหุ้มอาหารชีวภาพจากโปรตีนถั่วเหลือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลย์สุดา บุญรอด

  • ชุติกาญจน์ สระทองเพชร

  • ณัฏฐา ศรีทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถั่วเหลือง

  • พืช โปรตีน

  • ฟิล์มถนอมอาหาร การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากฟิล์มถนอมอาหารจากโปรตีนถั่วเหลืองโดยเปรียบเทียบกับฟิล์มถนอมอาหารเชิงพาณิชย์ โดยมีการแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ 1.ศึกษาและเปรียบเทียบอัตราส่วนปริมาณสารสกัดถั่วเหลืองต่อปริมาณกลีเซอรอล ปริมาณแป้งมันสำปะหลังและปริมาณแป้งข้าวเจ้าตามลำดับ ต่อสมบัติของฟิล์มถั่วเหลือง พบว่าอัตราส่วนที่ดีที่สุดคือ ปริมาณสารสกัดถั่วเหลืองกับปริมาณกลีเซรอลในอัตราส่วน 9:1 โดยมีความหนา 0.082 มิลลิเมตร อัตราการซึมผ่านของไอน้ำ 0.0010 มิลลิกรัม มีความสามารถในการต้านทานน้ำมัน 102 (CFU/ml) 2.ศึกษาอัตราส่วนปริมาณสารสกัดถั่วเหลืองต่อปริมาณกลีเซรอล ปริมาณแป้งมันสำปะหลังและปริมาณแป้งข้าวเจ้าเพื่อหาปริมาณโปรตีน พบว่าอัตราส่วนที่ความชื้นและโปรตีนที่ดีที่สุดคือ ปริมาณสารสกัดถั่วเหลืองต่อปริมาณกลีเซอรอลในอัตราส่วน 9:1 มีความชื้น 33% โปรตีน 1300ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 3.ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากฟิล์มถนอมอาหารจากโปรตีนถั่วเหลืองโดยเปรียบเทียบกับฟิล์มถนอมอาหารเชิงพาณิชย์ พบว่าฟิล์มถนอมอาหารจากโปรตีนถั่วเหลืองมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับฟิล์มถนอมอาหารเชิงพาณิชย์