โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกล้วยกล้วยกระถางต้นไม้รักษ์โลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชวาล ขำพงษ์

  • ปานชนก เบิกบานดี

  • สรวิชญ์ พูลเกต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทกายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระถาง

  • กล้วยเส้นใย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของเส้นใยของกล้วยชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการทำกระถางปลูกต้นไม้ชนิดของตัวประสานที่เหมาะสมต่อการทำกระถางต้นไม้และเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างเส้นใยจากกาบกล้วย และตัวประสานที่เหมาะสมในการทำกระถางต้นไม้โดยตอนที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของเส้นใยในกาบกล้วยต่างชนิดกัน ที่มีผลต่อการทำกระถางต้นไม้ด้วยการทดสอบความเหนียวโดยการแขวนลูกตุ้มน้ำหนัก ตอนที่ 2 ศึกษาชนิดของตัวประสานที่เหมาะสมต่อการทำกระถางต้นไม้ จากเส้นใยกาบกล้วยโดยการนำกระถางที่ผสมตัวประสานชนิดต่าง ๆ มาทดสอบการรับน้ำหนักโดยใช้ลูกตุ้มน้ำหนัก และตอนที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างเส้นใยจากกาบกล้วย และตัวประสานที่เหมาะสมในการทำกระถางต้นไม้โดยการทดสอบความแข็งแรงของกระถางต้นไม้โดยการปล่อยจากที่สูงในระดับต่างกัน และทดสอบการอุ้มน้ำ สรุปผลการทดลองพบว่า เส้นใยจากกาบกล้วยตานีมีคุณสมบัติในการทำกระถางต้นไม้ได้ดีกว่าเส้นใยจากกาบกล้วยน้ำว้า และกาบกล้วยไข่ ส่วนดินเหนียวเป็นตัวประสานในการทำกระถางต้นไม้ที่ดีกว่าเยื่อกระดาษและกาวจากแป้งเปียก