โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชุดทดสอบฟอสเฟตภาคสนาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชยพล อเนกบันลือกุล

  • ชลภณัฏฐ์ วงศ์จิรปภัทร

  • นัน วาณิชยชลกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกชุดทดสอบปริมาณฟอสเฟตภาคสนามที่มีราคาถูกและใช้งานง่าย ทำการทดลองโดยการทดสอบประสิทธิภาพของชุดทดสอบปริมาณฟอสเฟตภาคสนามที่ได้จัดทำขึ้นโดยการสุ่มตรวจแหล่งนำและดินจากที่ต่างๆ และทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบฟอสเฟตภาคสนามที่ได้จัดทำขึ้นกับชุดทดสอบที่มีขายทั่วไป จากผลการทดลองพบว่าชุดทดสอบฟอสเฟตภาคสนามที่ได้จัดทำขึ้นนั้นสามารถทดสอบฟอสเฟตได้จริงและยังสามารถวัดปริมาณฟอสเฟตได้ทั้งในดิน น้ำจืด และน้ำทะเล อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าชุดทดสอบฟอสเฟตที่มีขายทั่วไป แต่ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดที่สามารถทำการทดสอบได้มีช่วงที่ค่อนข้างใกล้กัน