โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเสารับสัญญาณโทรทัศน์กระดาษอลูมิเนียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาญยศ ทองคำ

  • ปฏิคม คนเก่ง

  • สเกล ลิดจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัสดุเหลือใช้

  • สัญญาณ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เศษวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างเสารับสัญญาณโทรทัศน์ที่มีราคาถูกและมีคุณภาพดี วีธีดำเนินการทดลองใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ หัวแร้งบัดกรี และตะกั่วบัดกรี กระดาษอะลูมิเนียม ร่มที่ใช้แล้ว น็อตขัน เป็นต้น นำมาประกอบกัน นำบริเวณด้ามของร่มออกเพื่อใส่สายสัญญาณต่อเข้ากับโทรทัศน์ แล้วนำกระดาษฟอยด์มาประกอบกับก้านร่มเพื่อทำเป็นจานรับสัญญาณแล้วทำการเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ผลการทดลองพบว่า สายสัญญาณขนาด 75 โอห์ม นำสัญญาณได้ดีกว่า 300 โอห์ม การกางร่มทำให้รับสัญญาณได้ดีกว่าหุบร่มสามารถรับสัญญาณได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ขนาดของร่มไม่มีผลต่อการรับสัญญาณ และเสาอากาศที่ผลิตขึ้นสามารถใช้แทนเสารับสัญญาณโทรทัศน์ได้ดีพอสมควร ประโยชน์ เป็นการใช้วัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ซึ่งใช้ต้นทนต่ำและประหยัดค่าใช้จ่าย