โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำยาขจัดคราบไขมันจากใบตำลึง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวุฒิ ปั้นรูป

  • วัชระ วงษ์ดี

  • อนุชาต แซ่ว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวดี สืบอ่ำ

  • ศิริพร สุทธิโส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารละลาย

  • ไขมัน น้ำมัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเอนไซม์ในส่วนต่างๆ ของตำลึง คือ ส่วนใบ ลำต้นและผล มาใช้ประโยชน์ในการกำจัดคราบไขมัน วิธีการทดลองแบ่งเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ทำการทดสอบเอนไซม์จากส่วนต่างๆ ของตำลึงคือ ส่วนใบ ลำต้น และผล วีธีการทดสอบคือ นำส่วนต่างๆ มาบดให้ละเอียด แล้วกรองเอาสารละลาย นำแต่สารละลายแต่ละส่วนมาทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ตรวจสอบการเกิดฟองก๊าซที่เกิดขึ้นแล้ววัดความสูงของฟองก๊าซ ผลการทดสอบพบว่า ส่วนใบของตำลึงมีเอนไซม์มากที่สุดและมีค่า pH 7.5 เป็นกลาง ตอนที่ 2 ทดสอบหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้สารละลายใบตำลึงย่อยสลายน้ำมัน ทำการทดลองโดยใช้น้ำมันประกอบอาหารชนิดต่างๆ หยดลงบนกระดาษ แล้วหยดสารละลายใบตำลึงลงไปจนกว่าไม่เห็นคราบน้ำมัน ผลการทดลองพบว่า น้ำมันถั่วเหลืองถูกกำจัดด้วยเอนไซม์ใบตำลึงได้มากที่สุด รองลงมาคือน้ำมันปาล์ม น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันรำข้าว และน้ำมันหมูตามลำดับ ตอนที่ 3 ทดลองหาอัตราส่วนสารละลายใบตำลึงกับน้ำมะกรูดที่เหมาะสมในการขจัดคราบไขมัน โดยทำการวัดค่า PH ของสารละลายใบตำลึงและสารละลายน้ำมะกรูด แล้วปรับค่า PH ของทั้งสองให้เท่ากัน ทดสอบหาอัตราส่วนที่เหมาะสม ผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำมะกรูด : น้ำ คือ 1 : 5 cc ซึ่งเหมาะสมที่สุดในการนำมาผสมกับสารละลายใบตำลึงเพื่อขจัดคราบไขมัน ตอนที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการขจัดไขมันจากผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไขมันของตำลึงและน้ำมะกรูดกับน้ำยาขจัดคราบน้ำมันที่ขายในท้องตลาด โดยทดสอบหยดน้ำมันบนกระเบื้องที่สกปรก แล้วนำสารละลายตำลึง, น้ำผลมะกรูดและน้ำยาขจัดคราบหยดลงบนน้ำมันบนกระเบื้องแล้วเช็ดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ผลการทดลองพบว่า น้ำยาขจัดครบไขมันจากใบตำลึง สามารถขจัดน้ำมันได้โดยมีอัตราส่วนน้ำมันพืช 1 หยด ต่อน้ำยาขจัดคราบไขมันจากใบตำลึง 16 หยด ขึ้นไป ตอนที่ 5 ศึกษาอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ โดยนำมาหยดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สังเกตทุกวันจนไม่เกิดฟองก๊าซ พบว่าอายุของผลิตภัณฑ์ใช้งานได้ 5 วัน เพราะวันที่ 6 เริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่า ตอนที่ 6 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับดีที่สุด