โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเก็บรักษามะนาวด้วยด่างทับทิม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัฐริยา โลหะปาน

  • รัตนา ขันสงฆ์

  • อังคณา เพชรเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(20) p79

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ด่างทับทิม

  • มะนาว การเก็บรักษา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการทดลองใช้มะนาวแก่จัดผลสีเขียว ใส่ถุงพลาสติกใสถุงละ 10 ผล พบว่าในถุงที่ใส่แท่งปูนปลาสเตอร์ผสมด่างทับทิม 20 กรัมต่อมะนาว 10 ผล เก็บรักษามะนาวได้เฉลี่ย 23.6 วัน ถุงที่ไม่ใส่แท่งปูนปลาสเตอร์ผสมด่างทับทิมเก็บรักษามะนาวได้เฉลี่ย 11.3 วัน ในการศึกษาปริมาณแท่งปูนปลาสเตอร์ผสมด่างทับทิมที่ใส่ถุงในถุงมะนาว 10 ผลต่อถุงพบว่า ปริมาณสาร 10,20,30,40 กรัม เก็บรักษามะนาวได้ 17.0,22.2,22.3,23.3 วันตามลำดับ ปริมาณที่ใช้ในการเก็บรักษามะนาวที่น้อยที่สุดต่อมะนาว 10 ผลคือ 20 กรัม ในการศึกษาการเก็บรักษามะนาวในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ด้วยด่างทับทิม พบว่าสามารถเก็บรักษามะนาวได้เฉลี่ย 92.3 วัน ด่างทับทิมช่วยเก็บรักษามะนาวได้นานขึ้น เพราะด่างทับทิมดูดซับแก๊สเอทีลินที่เกิดจากผลไม้ ทำให้ผลไม้สุกช้าลง เมื่อผลไม้สุกช้าการเน่าเสียก็ลดลง