โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตรวจนับจำนวนนักเรียนอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วินัย กันทะหล้า

  • วินัย เรือนเพ็ง

  • สืบศักดิ์ จินะวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาตรี ศรีม่วงวงค์

  • มัลลิกา ปานะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(29) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องนับจำนวน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เครื่องตรวจนับจำนวนนักเรียนอัตโนมัติ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยงานในด้านการปกครองนักเรียนและงานวิชาการ โดยเฉพาะฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบกับนักเรียนโดยตรงและมีความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในทุกฝ่าย โดยได้นำเครื่องตรวจนับจำนวนนักเรียนอัตโนมัติไปทดสอบนับจำนวนนักเรียนของโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมที่มาโรงเรียนเป็นเวลา 45 ครั้ง มีค่าความคลาดเคลื่อน 2 ครั้ง และนำไปใช้ตรวจนับจำนวนคนเข้าใช้บริการของสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชรเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใช้งานกับเครื่องนับจำนวนแบบต่าง ๆ จากผลการทดลองและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใช้งานพบว่าเครื่องตรวจนับจำนวนนักเรียนอัตโนมัติที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานนับจำนวนได้เป็นอย่างดี