โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเห็ดกล้วยไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มณีรัตน์ เอกปาน

  • รุ่งรัศมี มูลพร้อม

  • หงษ์ทอง สามี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพวรรณ สุวรรณ

  • พิศาล คชฤทธิ์

  • สุภรรณี ดีเจริญ

  • โชค เอี่ยมแพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(29) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วยไข่

  • เห็ด การเพาะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเกี่ยวกับการทำเห็ดกล้วยไข่ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาส่วนต่างๆของต้นกล้วยไข่แห้ง ปริมาณของกาบกล้วยไข่แห้งที่มีคุณสมบัติเหมาะที่จะเพาะเห็ด โดยการนำส่วนต่างๆของต้นกล้วยไข่แห้งและเชื้อเห็ดฟาง มาทำการศึกษาแล้วหาอัตราส่วนมูลวัว:รำข้าวในวัสดุเพาะแต่ละชนิด เปรียบเทียบกับฟางข้าวแห้ง ผักตบชวาในด้านการดูดซับน้ำ การเจริญเติบโตระยะต่างๆ แล้วนำไปผ่านความร้อนเปรียบเทียบสารอาหารของเห็ดบนวัสดุที่ใช้ปลูกแต่ละชนิดโดยการนำกาบกล้วยไข่แห้งมาชั่ง 9 กิโลกรัม แช่น้ำไว้ 1 คืน ใส่เชื้อเห็ดฟาง 300 กรัม ทำการเพาะแบบกองเตี้ยจำนวน 3 ชั้น โดยใช้แบบไม้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูขนาด 30x100x30 cm ทำการเพาะโดยใส่วัสดุเพาะลงไปชิ้นแรกประมาณ 2.25 กิโลกรัม รดน้ำใส่ 5 ลิตร กดให้แน่น โรยเชื้อเห็ดฟางปริมาณ 100 กรัม ริมกองทั้ง 4 ด้าน แล้วใส่วัสดุเพาะลงไปชั้นที่ 2 ทำเช่นเดียวกับชั้นแรกแต่ชั้น 3 โรยเชื้อเห็ดให้ทั่วแปลงทำทั้งหมด 3 ชั้น ในแต่ละกองวัสดุใช้เพาะชนิดละ 3 แปลง ผลการทดลองพบว่ากาบกล้วยแห้งปริมาณ 9 กิโลกรัม และเชื้อเห็ดปริมาณ 300 กรัม เหมาะสมที่สุดที่จะใช้เพาะเห็ดแบบกองเตี้ยจำนวน 3 ชั้น และผลของอาหารเสริมมูลวัว:รำข้าวที่เหมาะสมของวัสดุแต่ละชนิดในการเพิ่มผลผลิตคืออัตราส่วน 1 : 1 ลักษณะโดยทั่วไปของเห็ดจากกาบกล้วยไข่แห้งที่ได้จะมีลักษณะดอกใหญ่ น้ำหนักมาก ก้านดอกโต หมวกดอกหนา สีของดอกสีขาว เมื่อนำไปต้มรับประทานเห็ดฟางจากกาบกล้วยไข่จะมีรสหวานนุ่มมีกลิ่นคล้ายเห็ดฟางโดยทั่วไปและเปลี่ยนสีสารละลายเบเนดิกต์เป็นสีแดงอิฐเข้มกว่าเห็ดที่ปลูกจากวัสดุชนิดอื่น