โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องฉนวนกล้วยไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นำชัย วงศ์เปีย

  • นิวัตร์ สิทธิสงคราม

  • มานิตย์ จันนาดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(23) p65

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วยไข่

  • ฉนวนกันความร้อน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต267/2539 เนื่องจากกล้วยไข่ในจังหวัดกำแพงเพชรมีมาก ผู้ทำโครงงานจึงได้ศึกษาความเหมาะสมของกล้วยไข่ในการทำเป็นฉนวนกล้วยไข่กั้นความร้อน โดยได้ศึกษาส่วนต่าง ๆ ของต้นกล้วยไข่สด และต้นกล้วยไข่แห้งความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสม อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผสมก้านใบแห้งกับปูนซีเมนต์ และความสามารถในการกั้นความร้อนของฉนวนกล้วยไข่กับแผ่นยิบซัม โดยสร้างบ้านจำลองขึ้นแล้วบุด้วยฉนวนกล้วยไข่เปรียบเทียบกับบุด้วยแผ่นยิบซัม จากการทดลองพบว่า ก้านใบแห้งมีความพรุนมากที่สุด น้ำหนักเบาและเห็นเส้นใยกล้วยชัดเจน เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นฉนวนกล้วยไข่ได้ดีกว่าก้านใบสดของต้นกล้วย เพราะเส้นใยเกาะกันได้ดี ทำเป็นแผ่นได้ง่าย จึงเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นฉนวนกล้วยไข่ที่มีคุณภาพได้ โดยที่ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 16 เปอร์เซ็นต์ โดยมวลต่อปริมาตร ฉนวนกล้วยไข่จะมีเส้นใยกระจายตัวได้ดี สม่ำเสมอ อัตราส่วนที่เหมาะสมผสมระหว่างก้านใบแห้งของต้นกล้วยไข่กับปูนซีเมนต์ ในการทำฉนวนกล้วยไข่คือ ในอัตราส่วนผสม 1:0.75 ตามลำดับ และอุณหภูมิภายในบ้านจำลองที่บุฉนวนกล้วยไข่ต่ำกว่าอุณหภูมิภายในบ้านจำลองที่บุด้วยแผ่นยิปซัม และไม่บุฉนวนตลอดทั้งช่วงเช้า ช่วงกลางวันและช่วงเย็น ตามลำดับ โครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและวงการอุตสาหกรรมต่อไป