โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโลกสวยด้วยกระถาง ว.ก.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุสุมา โฆษิตานนท์

  • ศุภลักษณ์ ทองอ่อน

  • สุวภา มาตย์ชาวนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วราภรณ์ ศรีวิโรจน์

  • สาธนา แก่นสน

  • อ๊อด ศรีมูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(29) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • แก้วพลาสติก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโลกสวยด้วยกระถาง ว.ก. มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและทดลองนำแก้วน้ำอัดลมพลาสติกที่ใช้แล้วมาทำเป็นกระถางต้นไม้ โดยใช้น้ำมันเบนซินและทินเนอร์เป็นตัวทำละลาย เมื่อเติมสารปรับปรุงคุณภาพในอัตราส่วนต่างกันจำนวน 18 สูตร แล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ และหาค่าแรงเค้นพบว่ากระถางจากแก้วน้ำอัดลมประเภทพลาสติกที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดคือสูตร 1GBK1 โดยใช้ตัวทำละลายคือน้ำมันเบนซิน สารปรับปรุงคุณภาพที่ใช้คือขี้เลื่อย ใช้อัตราส่วนมวลของแก้วน้ำอัดลมพลาสติก:ปริมาตรของตัวทำละลาย:มวลของขี้เลื่อย ในอัตรา ส่วน 2:2:1 กระถางที่ได้จะมีลักษณะเนื้อเรียบปานกลาง มีสีฟ้าอ่อน เมื่อนำไปทดสอบประสิทธิภาพในด้านความคงทนต่อน้ำ ความร้อน และความคงทนต่อปุ๋ย พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสามารถทนต่อแรงกระแทกได้ 40 N ที่ปล่อยในระยะความสูง 3 เมตร และพบว่ามีประสิทธิภาพเท่า เทียมกับกระถางต้นไม้พลาสติกที่นิยมขายในท้องตลาด