โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องขจัดคราบสกปรกด้วยว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลัคนา กองเมือง

  • หัทยา ประโพธิ์ทัง

  • เพ็ญพักตร์ กองเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พุทธา ไชยสัตย์

  • เกียรติก้อง แสงงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 12(33) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คราบสกปรก การขจัด

  • ว่านหางจระเข้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำพืชในท้องถิ่นคือว่านหางจระเข้มาทดลองขจัดคราบสกปรกบนเสื้อผ้า โดยทำการทดลอง 2 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 นำส่วนที่เป็นวุ้น เปลือกและวุ้นผสมกับเปลือก ทดสอบกับคราบซีอิ๊วดำ โดยใช้กับผ้าโทเรขาวและย้อมสี ผ้าคัตตอนขาวและย้อมสี ผลปรากฎคือ ส่วนที่เป็นวุ้นสามารถขจัดคราบซีอิ๊วดำได้ดีที่สุดและผ้ามีสีคงเดิม เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผ้าที่ซักด้วยผงซักฟอกบรีส ตอนที่ 2 ทำการทดลองโดยนำส่วนที่เป็นวุ้นมาทดสอบกับคราบซีอิ๊วดำ โคลน กาแฟ ซอสมะเขือเทศและเลือดวัว ในผ้าโทเรสีขาวและย้อมสี ผ้าคัตตอนสีขาวและย้อมสี ผลการทดลองพบว่าส่วนที่เป็นวุ้นสามารถขจัดคราบโคลนได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ซีอิ้วดำ กาแฟ ซอสมะเขือเทศ และเลือดวัว ตามลำดับ ส่วนที่เป็นวุ้นสามารถขจัดคราบบนผ้าคัตตอนได้ดีกว่าผ้าโทเรและยังทำให้ผ้าขาวมีสีคงเดิม เมื่อทดสอบกับแว่นขยายและลักซ์มิเตอร์ ส่วนผ้าสีไม่สามารถทดสอบกับลักซ์มิเตอร์ได้