โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมันสำปะหลังอาหารของเห็ดนางฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรพงษ์ สีกะยอม

  • ศิริพร ผ่องปัญญา

  • ศุภเชษฐ์ นักบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(26) p69

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มันสำปะหลัง

  • เห็ดนางฟ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้แนวคิดจากการทดลองเติมอาหารเสริมโดยใช้น้ำตาลให้แก่เชื้อเห็ดแล้วประสบผลสำเร็จ คณะผู้ทำโครงงานจึงนำเอาแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลมาทดลองเป็นอาหารเสริมให้กับเห็ดนางฟ้า จากการทดลองพบว่า แป้งเชื้อเห็ดที่เติมแป้งมัน 20 กรัม และ 200 กรัม ต่อน้ำหนักฟางหมัก 9 กิโลกรัม ก้อนเชื้อจะเจริญเติบโตช้าและได้ผลผลิตน้อย ส่วนก้อนเชื้อที่เติมแป้งมัน 60 กรัม และ 100 กรัม ก้อนเชื้อจะเจริญเติบโตเร็วและให้ผลผลิตสูง การทดลองในครั้งนี้สามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง และยังเป็นการลดต้นทุนในการผลิตด้วย