โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเพิ่มสีไข่แดงด้วยพืชท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิรงทอง ทิพสิงห์

  • วิรงรัตน์ ทิพสิงห์

  • เขมิกา ศิริศานต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จงสวัสดิ์ เสนาช่วย

  • พุทธา ไชยสัตย์

  • ศรีเทศ เสนาช่วย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 12(33) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช

  • ไข่ การเพิ่มสี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยการใช้พืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในการผสมกับหัวอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ เพื่อทำให้สีของไข่แดงเข้มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรโดยทั่วไปจะใช้วัคซีนซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มสีของไข่แดง พืชท้องถิ่นที่ใช้ทดลองคือ ใบกระถิน พริก ดอกดาวเรือง และปลายข้าว โดยนำพืชแต่ละชนิดมาผสมกับหัวอาหารไก่สูตร 524 ผลการศึกษาพบว่าพืชที่นำมาผสมกับหัวอาหารไก่เพื่อให้ไก่กิน ที่ดีที่สุดคือ พริก ซึ่งสามารถทำให้ไข่แดงมีสีเข้มขึ้นมากที่สุด ขนาดของไข่มีขนาดใหญ่ขึ้น และแต่ละฟองมีน้ำหนักเฉลี่ยมากขึ้น พืชที่ให้สีของไข่เข้มขึ้น รองลงมาจากพริกคือ ดอกดาวเรือง ใบกระถิน และปลายข้าว ตามลำดับ