โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทำเชื้อเพลิงแข็งด้วยน้ำมันที่เหลือจากการทอดอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติพร อาพา

  • จงดี วัฒนราช

  • อุฤทธิ์ เจริญอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เชื้อเพลิง น้ำมัน

  • เมทานอล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำน้ำมันที่เหลือจากการทอดอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ และศึกษาการผสมเป็นเนื้อเดียวกันของเมทานอลและน้ำมันที่เหลือจากการทอด มาผสมให้แข็งตัวโดยทำการทดลองหาสารที่เหมาะสม ซึ่งได้โซเดียมไฮดรอกไซด์ ( NaOH) เป็นสารที่ทำให้น้ำมันที่เหลือจากการทอดอาหารและเมทานอลผสมเป็นเนื้อเดียวกันและแข็งตัว และทำการทดลองแบ่งเป็น 4 ตอนคือ ตอนที่ 1 ศึกษาเพื่อหาอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการทำให้สารผสมระหว่างน้ำมันที่เหลือจากการทอดอาหาร ,เมทานอลและโซเดียมไฮดรอกไซด์ติดไฟได้นานและเหลือสารน้อยที่สุด ผลการทดลองพบว่าถ้าให้อัตราส่วนของโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพิ่มขึ้นสารผสมจะไม่ติดไฟ และถ้าให้อัตราส่วนของน้ำมันจากการทอดอาหารเพิ่มขึ้นสารผสมก็ไม่ติดไฟเช่นกัน แต่ถ้าให้อัตราส่วนของเมทานอลเพิ่มขึ้น สารผสมจะมีประสิทธิภาพในการติดไฟเพิ่มขึ้น อัตราส่วนน้ำมัน :เมทานอล :โซเดียมไฮดรอกไซด์ คือ 1 :1 : 1, 1:2:1, 1:3:1,1:4:1 , 1:5:1 ตามลำดับ ตอนที่ 2 ทดลองเพื่อศึกษาระยะเวลาการแข็งตัวของเชื้อเพลิงในอัตราส่วนที่ให้เมทานอลเพิ่มขึ้น ผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนของเมทานอลจะแปรผันตรงตามระยะเวลา คือ ถ้าให้อัตราส่วนของเมทานอลเพิ่มขึ้น ระยะเวลาการแข็งตัวของเชื้อเพลิงแข็ง จะมากขึ้น ตอนที่ 3 ทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแข็งในอัตราส่วนของเมทานอลที่เพิ่มขึ้น ทิ้งไว้ที่ 0 ชั่วโมง, 24 ชั่วโมง, 48 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่า เชื้อเพลิงแข็งในอัตราส่วนของเมทานอลเพิ่มขึ้นที่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้นานที่สุดและเหลือสารหลังการเผาไหม้น้อยที่สุด ตอนที่ 4 ทดลองศึกษาปริมาณความร้อนของเชื้อเพลิงแข็งในอัตราส่วนเมทานอลที่เพิ่มขึ้น ทิ้งไว้ที่ 24 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่า เชื้อเพลิงแข็งในอัตราส่วน 1:8:1 ให้พลังงานความร้อนมากที่สุดคือ 900 แคลอรี ตอนที่ 5 ศึกษาประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแข็งในอัตราส่วนของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เพิ่มขึ้นแต่น้ำมันและเมทานอลคงที่ ทิ้งไว้ที่ 24 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่า อัตราส่วน 1: 8 :1 มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้นานที่สุด คือ 113.00 วินาทีและเหลือสารหลังการเผาไหม้น้อยที่สุดคือ 0.11 กรัม