โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำคั้นจากส่วนต่าง ๆ ของสับปะรดเพื่อใช้ในการยับยั้งการแข็งตัวของเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญารัตน์ โคจร

  • ศรัญญา ไชยธานี

  • ศุภวรรณ โคตรท่าน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สับปะรด

  • เลือด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถของน้ำคั้นจากส่วนต่างๆ ของสับปะรดในการยับยั้งการแข็งตัวของเลือดและหาอัตราส่วนของน้ำคั้นจากเปลือกสับปะรดต่อบัพเฟอร์ วิธีทำการทดลองโดยทำการเตรียมบัพเฟอร์เพื่อให้มี pH ค่าใกล้เคียงกับ pH ของเลือดซึ่งบัพเฟอร์จะถูกนำมาใช้ในการผสมน้ำคั้นจากสับปะรดเพื่อทำการยับยั้งการแข็งตัวของเลือด มีขั้นตอนดำเนินการโดยนำส่วนต่างๆ ของสับปะรด ได้แก่ เปลือก เนื้อ และแกนของสับปะรดเพื่อหาส่วนที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ ต่อมาทำการหาสัดส่วนของน้ำคั้นที่ให้ค่า pH ใกล้เคียงกับเลือดและสุดท้ายทำการหาสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมที่จะนำมายับยั้งการแข็งตัวของเลือดโดยใช้เลือดไก่นำมาทดสอบ ผลการทดลอง พบว่า บริเวณเปลือกสับปะรดจะให้ปริมาณเอนไซม์ที่มากและเหมาะสมที่สุดโดยอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ น้ำคั้นจากเปลือก 1 ส่วน : บัพเฟอร์ 9 ส่วน ซึ่งจะให้ค่า pH ใกล้เคียงกับเลือดมากที่สุด โดยสัดส่วนที่เหมาะสมที่นำมาใช้โดยที่เลือดไม่แข็งตัวและไม่แตกตัวคือ ใช้น้ำคั้นจากเปลือกสับปะรด 3 ส่วน : บัพเฟอร์ 7 ส่วน โดยใช้ปริมาณที่น้อยที่สุดที่จะสามารถออกฤทธิ์ดังกล่าวได้คือ 1.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร