โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของน้ำหวานหมักจากใบพืชต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิสรา สมจิตร

  • ชลิดา พรมทอง

  • พรศิริ วิสารทะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 12(33) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าว การเจริญเติบโต

  • น้ำหวานหมัก

  • ปุ๋ยธรรมชาติ

  • ใบพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำหวานหมักจากใบพืช การทดลองเบื้องต้นได้น้ำหวานหมักที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน 3 ชนิด คือ ใบแค ใบขี้เหล็ก และใบข้าว น้ำหวานหมักจากใบพืชทำได้โดยนำใบพืชที่หั่นเป็นฝอยหมักกับน้ำตาลอ้อยในอัตราส่วน ใบพืช 2 ส่วนต่อน้ำตาลอ้อย 1 ส่วนโดยมวล ผู้ทดลองได้ทำการศึกษาหาระดับความเข้มข้นที่ดีที่สุดของน้ำหวานหมัก เปรียบเทียบกับการใช้สารสกัดจากใบพืช (สกัดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์) ฉีดพ่นต้นข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ผลการทดลองพบว่า น้ำหวานหมักที่ระดับความเข้มข้น 10 % ของใบพืชทั้ง 3 ชนิด ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ได้ดีที่สุด และพบว่าน้ำหวานหมักส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวได้ดีกว่าสารสกัด นอกจากนั้นได้ทำการทดลองหาสารเจือจางน้ำหวานหมักที่ดีที่สุด พบว่า น้ำมะพร้าวอ่อนเป็นสารเจือจางน้ำหวานหมักที่ส่งผลดีที่สุดต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว และน้ำหวานหมักจากใบข้าวเจือจางด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนให้ผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวดีกว่าน้ำหวานหมักจากใบแคและใบขี้เหล็กที่เจือจางด้วยน้ำมะพร้าวอ่อน เมื่อผู้ทดลองนำน้ำหวานหมักต้นข้าวเจือจางด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนไปทดลองเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 (ความเข้มข้น 2 % ) พบว่า น้ำหนักมวลแห้งของต้นข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมีดีกว่าที่ใช้น้ำหวานหมักจากใบข้าว 1.41 % และน้ำหนักมวลแห้งของต้นข้าวที่ใช้น้ำหวานหมักจากใบข้าวดีกว่ากลุ่มควบคุม 62.06 %