โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาเผาขยะลดมลพิษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วราชัย ปัญโย

  • วัลลิยา เปรมจิตต์

  • สมชาย จินดามณี

  • อลงกรณ์ ปรีดาสุริยะชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพาพร ขวัญแก้ว

  • สมศักดิ์ บุญรังษี

  • เสวก เหมะวิบูลย์

  • แสงเดือน เหมะวิบูลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่1 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(35) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มลพิษ การกำจัด

  • เตาเผาขยะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง "เตาเผาขยะลดมลพิษ" มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดลองหาวิธีที่ดีที่สุดในการลดก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาขยะ ขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้คือ 1. ออกแบบและประกอบตัวถังเผาขยะ 2. ออกแบบและสร้างส่วนดักจับก๊าซพิษในเขม่าควันที่ได้จากการเผา โดยทำอุปกรณ์เสริมด้วยตะแกรงเหล็กเพื่อให้ขยะมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับอากาศมากที่สุด ซึ่งจะทำให้เกิดการเผาไหมที่สมบูรณ์ผลที่ตามมาคือ เขม่าและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะมีปริมาณลดลง อุปกรณ์เสริมนี้จะมีการต่อพัดลมอากาศ (Blower) 2 จุดคือ ที่ก้นถังและที่ท่อนำควันเพื่อไล่อากาศและควันที่บริเวณท่อน้ำควันจะติดตั้งอุปกรณ์พ่นน้ำปูนใส (Ca (OH2) สำหรับดักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในควันแล้วตกตะกอนที่กระบะรองน้ำด้านล่าง ส่วนควันที่ได้เมื่อถูกน้ำจะเกิดสารแขวนลอยแล้วไหลไปรวมกันที่กระบะรองน้ำด้านล่างเช่นเดียวกัน 3. ทดลองเผาขยะ 2 วิธี คือ เผาโดยไม่ติดตั้งอุปกรณ์เสริม และเผาโดยติดตั้งอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบประสิทธิภาพของทั้ง 2 วิธี โดยการวัดปริมาณตะกอนในกระบะรองน้ำ ชั่งน้ำหนักตะกอนแล้วคำนวณหามาลตะกอน ผลการทดลองพบว่า น้ำหนักตะกอน (ทั้งตะกอนเปียกและตะกอนแห้ง)ที่วัดได้จากการเผาวิธีที่สอง (ติดตั้งอุปกรณ์เสริม) มีค่ามากกว่าการเผาวิธีที่ 1 (ไม่ติดตั้งอุปกรณ์เสริม) แสดงว่าการติดตั้งอุปกรณ์เสริมจะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และควันจะถูกน้ำปูนใส่ดักไว้ให้เกิดตะกอน นั้นคือ มลพิษที่เกิดจากการเผาขยะด้วยเตาที่ดัดแปลงขึ้นนี้จะออกมากสู่สิ่งแวดล้อมน้อยลง