โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเลี้ยงอาร์ทีเมียในน้ำจืด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิลา กิตติวัชนะ

  • สุนันทนี สิงห์ธนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพาพร ขวัญแก้ว

  • บุญสนอง บุญธิมา

  • เสวก เหมะวิบูลย์

  • แสงเดือน เหมะวิบูลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทะเล

  • ไรสีน้ำตาล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ เช่น ความเค็มของน้ำทะเล อาหาร ปริมาณแสงแดด และความหนาแน่น ที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงและเจริญเติบโตของอาร์คีเมีย วิธีทำการทดลองโดยนำวัตถุดิบ เช่น เกลือทะเลแท้ นมถั่วเหลืองไม่ใส่น้ำตาล นมยูเอชทีรสจืด น้ำสีเขียวจากคูเมืองบริเวณประตูสวนดอก และรำข้าวป่น มาเลี้ยงในบ่อด้วยอาหารดังกล่าวแล้วให้ปริมาณแสงแดดที่ได้รับแตกต่างกันและปริมาณจำนวนอาร์คีเมียแตกต่างกัน ในบ่อขนาดเท่าๆ กัน และศึกษาความเข้มข้นของน้ำทะเลที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลการทดลองพบว่ารำป่น เป็นอาหารใช้เลี้ยงได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ปุ๋ยคอก ส่วนนม UHT และนมถั่วเหลืองไม่สามารถใช้เลี้ยงอาร์คีเมียได้เพราะจะทำให้น้ำเน่า และความเข้มข้นของน้ำทะเลที่เหมาะสมพบว่าสามารถใช้ความเข้มข้นได้ตั้งแต่ 1 – 40 ppt โดยความเข้มข้นต่ำสุดที่จะเลี้ยงอาร์คีเมียได้คือ 1 ppt โดยค่อยๆ ทำการลดความเข้มข้นลงและสามารถเลี้ยงอาร์คีเมียได้โดยไม่ต้องใช้แสงแดด แต่แสงแดดอาจช่วยเพิ่มอาหารจำพวกแพลงก์ตอนให้กับอาร์คีเมีย ความหนาแน่นในการเลี้ยงอาร์คีเมียที่มีอัตรารอดดีที่สุดคือ 7.5 ตัวต่อ ลูกบาศก์เดซิเมตร ประโยชน์สามารถนำอาร์คีเมียมาเพาะเลี้ยงในเชิงพานิชย์เพื่อใช้เป็นอาหารในการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนจำพวกกุ้ง ปู ปลา ชนิดต่างๆ และพ่อแม่พันธุ์ได้เป็นอย่างดี