โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยภาคสอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัดดา หน่อทอง

  • น้ำอ้อย จะมี

  • อรุณี เหล็กเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวี เขื่อนแก้ว

  • ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ

  • สรัญญา เรือนคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพเส้นใยโดยใช้สารบางชนิดเพื่อนำใยมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำการทดสอบโดยนำเส้นใยจากกาบใบของกล้วยน้ำว้าและเส้นใยจากเถาวัลย์ โดยเติมสารบางชนิดเช่น สารส้ม เกลือแกง น้ำซาวข้าว แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด และน้ำขี้เถ้า เพื่อดูว่าสารใดที่จะช่วยให้เส้นใยมีคุณภาพดีที่สุด ผลการทดลองพบว่า แป้งข้าวเหนียวมีสารที่ช่วยปรับปรุงและทำให้เส้นใยมีคุณภาพดีที่สุด ฟอกติดสีได้ดี และให้ผลดีเช่นเดียวกับเส้นใยจากเถาวัลย์