โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเชือกจากกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัดดา หน่อทอง

  • น้ำอ้อย จะมี

  • อรุณี เหล็กเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวี เขื่อนแก้ว

  • ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ

  • สรัญญา เรือนคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(35) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วยน้ำว้า

  • เชือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วยน้ำว้าให้ผลเพียงครั้งเดียวก็ต้องตัดลำต้นทิ้ง คณะผู้จัดทำโครงงานนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเส้นใยธรรมชาติจากกาบกล้วยน้ำว้าในด้านของคุณภาพของเชือกกล้วยน้ำว้า สารที่ใช้ช่วยปรับปรุงคุณภาพเชือกกล้วยน้ำว้า คุณสมบัติของเส้นเชือกกล้วยน้ำว้า และแนวทางในการนำเชือกไปทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่า คุณภาพของเชือกกล้วยน้ำว้าที่ใช้น้ำธรรมดาต้มเอาเส้นใยออกมา ทำการทดสอบความเหนียวได้ค่าความเหนียวเท่ากับ 1.30 N (ด้วยตาชั่งสปริง) มีความทนทานต่อกรด-เบส ฟอกสีและย้อมสีได้ ทำการทดลองใช้สารที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพ เชือกกล้วยน้ำว้า คือ เกลือแกง แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวเจ้า แป้งมันและขี้เถ้า อย่าง 10 กรัม ใส่ในน้ำ 3,000 cm3 ผลการทดลองพบว่า การเติมน้ำขี้เถ้าลงไปจะทำให้เชือกกล้วยน้ำว้ามีคุณสมบัติดีขึ้น ความเหนียวมากขึ้น คือ 4.50 N มีความคงทนต่อกรด-เบส สามารถฟอกสีและย้อมสีได้ ได้มีการศึกษาแนวทางในการนำเชือกกล้วยน้ำว้าไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ตะกร้า กระจาดผลไม้ และผลิตภัณฑ์ใช้สอยต่าง ๆ เพื่อทำให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น