โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปูนแดงกับการป้องกันลูกน้ำยุงลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขนิษฐา การเก่ง

  • รัตนา รู้เกณฑ์

  • อัมพวรรณ รู้เกณฑ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวี เขื่อนแก้ว

  • ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ

  • ไกรสิทธิ์ เปี้ยปลูก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขี้ผึ้ง

  • ลูกน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของวัสดุที่จะนำมาใช้กำจัดลูกน้ำยุงลาย วัสดุที่ใช้ได้แก่ ปูนแดง ดินลูกรัง ดินเหนียว และขี้ผึ้ง โดยใช้ทรายอะเบตเป็นสารเคมีเปรียบเทียบประสิทธิภาพ วิธีการทดลองโดยนำปูนแดงมาปั้นเป็นก้อนกลม 2 ก้อน โดยก้อนหนึ่งนำไปตากแดดให้แห้งแล้วห่อด้วยผ้าขาวบาง ส่วนอีกก้อนไม่นำตากแดด ทำเช่นเดียวกันกับวัสดุอื่นๆ และนำไปหย่อนในน้ำที่มีลูกน้ำยุงลาย แล้วจับเวลาที่ลูกน้ำยุงลายตายทั้งหมดครบทุกตัว จากนั้นทำการศึกษาหาปริมาณที่เหมาะสมในการนำมาใช้ ผลการทดลองพบว่า ปูนแดงมีคุณสมบัติในการกำจัดลูกน้ำยุงลายได้มากที่สุด ส่วนดินลูกรัง ดินเหนียวและขี้ผึ้ง ไม่สามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ และปริมาณที่เหมาะสมในการใช้ปูนแดงเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย และไม่ทำให้ปลาหางนกยูงตายด้วยคือ ใช้ปูนแดงตากแห้ง 4 กรัมซึ่งจะให้ประสิทธิภาพในการล่าลูกน้ำยุงลายดีกว่าสารเคมีเปรียบเทียบคือ ทรายอะเบต