โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสูตรอาหารเสริมเพิ่มขนาดของไข่เป็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จงดี จันทร์เงิน

  • ศิริวรรณ เขตศุภโชติกุล

  • เครือวัลย์ สุนทรแตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประดับ นาคแก้ว

  • อารมณ์ จันทรอมรพร

  • เจริญ อิมพันธ์แบน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(28) p62

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • อาหารเสริม

  • ไข่เป็ด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสูตรอาหารเสริมเพิ่มขนาดของไข่เป็ด มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงเป็ดแบบชาวบ้านในการเพิ่มขนาดของไข่เป็ด แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 คัดเลือกสูตรอาหารที่ช่วยเพิ่มขนาดของไข่เป็ด มีอาหาร 4 สูตร มีอัตราส่วนดังนี้ คือ สูตรที่ 1 หอยเชอรี่ : รำหยาบ : ข้าวเปลือก = 1:1:1 สูตรที่ 2 หอยขม : รำหยาบ : ข้าวเปลือก = 1:1:1 สูตรที่ 3 ปลาตะเพียน : รำหยาบ : ข้าวเปลือก = 1:1:1 สูตรที่ 4 รำหยาบ : ข้าวเปลือก = 1:1 แบ่งเป็ดออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 5 ตัว แต่ละกลุ่มกินอาหารสูตรต่างกัน โดยให้กินอาหารวันละ 2 ครั้ง ๆ ละ 3 กิโลกรัมต่อกลุ่ม พบว่าไข่เป็ดที่ได้จากเป็ดกินอาหารสูตรที่ 1 มีขนาดของไข่เป็ดฟองโตมากกว่าไข่เป็ดที่ได้จากเป็ดที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรอื่น ๆ เปลือกไข่เป็ดมีความแข็ง รวมทั้งสีของไข่แดงจะมีสีเหลืองเข้มมากกว่า จึงนำสูตรอาหารที่ 1 ไปทดลองต่อไปในตอนที่ 2 ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณของหอยเชอรี่ในสูตรอาหารที่ 1 โดยเพิ่มอัตราส่วนของหอยเชอรี่ คือ หอยเชอรี่ : รำหยาบ : ข้าวเปลือก = 1.5:1:1 พบว่า ช่วยเพิ่มน้ำหนักของไข่ และขนาดของไข่เป็ดมากขึ้น ส่วนสีของไข่แดงจะมีสีเหลืองเข้มภายใน 1 สัปดาห์ของการทดลอง ต่อมาได้ศึกษาผลของหอยเชอรี่แห้งที่มีต่อน้ำหนัก ขนาด และสีของไข่แดงของไข่เป็ด โดยให้เป็ดกินอาหารสูตรที่เพิ่มปริมาณหอยเชอรี่ ในการทดลองที่ 2 โดยนำหอยเชอรี่ปริมาณเท่าเดิมไปตากแห้ง แล้วนำมาผสมให้เป็ดกิน พบว่า น้ำหนักและขนาดของไข่เป็ดและสีของไข่แดงมีปริมาณผลเท่าๆ กับ การให้กินหอยเชอรี่สดในอัตราส่วนเดียวกัน