โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระหัดแม่เหล็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จินรดา อิ่มพูล

  • นัยนา วรสาร

  • ระพิกร นนท์จุมจัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุณี พิมพะนิตย์

  • นพดล วัฒนายุ

  • ศักดา จิตปรีดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบัวขาว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(11) p60

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ระหัดวิดน้ำ ใช้แรงแม่เหล็ก

  • ระหัดแม่เหล็ก วิดน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระหัดแม่เหล็ก ศึกษาค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยการวิดน้ำจากแหล่งน้ำนิ่งโดยใช้ระหัดที่อาศัยพลังงานจากธรรมชาติคือแรงแม่เหล็กและความร้อนจากแสงอาทิตย์ช่วยขับวงล้อหมุนให้กำลังแล้วนำไปขับเคลื่อนระหัดวิดน้ำ การศึกษาค้นคว้าทำโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือ เริ่มจากการสังเกตแม่เหล็กสามารถดูดเหล็กที่อุณหภูมิห้องได้ จึงกำหนดปัญหาว่าถ้าอุณหภูมิของเหล็กเปลี่ยนไปจะมีผลต่อแรงดูดของแม่เหล็กหรือไม่ อย่างไร หลังจากตั้งสมมติฐานและทดลองแล้วสรุปเป็นหลักการคือ แรงดูดของแม่เหล็กจะลดลงเมื่อเหล็กที่ถูกดูดมีอุณหภูมิสูงขึ้น จากหลักการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระหัดวิดน้ำได้เรียกว่า ระหัดแม่เหล็ก มีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้ 1. วงล้อเหล็กทำหน้าที่หมุนให้กำลัง เมื่อโมเมนต์เนื่องจากแรงแม่เหล็กจากสองข้างของวงล้อต่างกัน 2. ระหัดวิดน้ำ ขับเคลื่อนโดยการรับกำลังมาจากวงล้อที่หมุน 3. แม่เหล็กถาวรกำลังสูงติดตั้งเหนือวงล้อ 4. หลังคาบังแสงแดดครึ่งซีกของวงล้อ การทำงานของระหัดเกิดขึ้นเมื่อแสงแดดตกกระทบวงล้อเหล็กเพียงครึ่งซีกทำให้เหล็กบริเวณนั้นร้อนขึ้นแรงดูดจากแม่เหล็กจึงลดลง ในขณะที่อีกซีกหนึ่งของวงล้ออยู่ในร่มและมีแรงดูดจากแม่เหล็กเป็นปกติเป็นเหตุให้เกิดผลต่างของโมเมนต์จากสองข้างของวงล้อ วงล้อเหล็กจะหมุนตามทิศของโมเมนต์ที่มีค่ามากกว่าคือหมุนเข้าหาบริเวณที่แสงอาทิตย์ตกกระทบอย่างต่อเนื่อง เมื่อต่อสายพานจากวงล้อเหล็กที่หมุนให้กำลังนี้ไปยังระหัดจะสามารถขับเคลื่อนระหัดวิดน้ำได้ นับเป็นการใช้พลังงานจากธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและประหยัด ทั้งยังไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย