โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเพาะเห็ดฟางเหนือน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤดล โอษคลัง

  • นเรศ อุ่นบุญเรือง

  • ศุภชัย รักพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิวา ศรีไพรวรรณ

  • มาโนช โพธิไสย

  • ศักดา จิตปรีดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบัวขาว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย การเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(10) p88

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เพาะเห็ดฟาง แก้ปัญหาความชื้น

  • เห็ดฟาง เพาะเหนือน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เพาะเห็ดฟางเหนือน้ำ ศึกษาค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาการเพาะเห็ดฟาง ซึ่งโดยทั่วไปพบว่าต้องเอาใจใส่ควบคุมดูแลในเรื่องของความชื้นที่พอเหมาะของแปลงเห็ด การควบคุมความชื้นนั้นทำได้ยากจึงมักจะประสบปัญหาการขาดทุนตลอดมาสำหรับการเพาะเห็ดฟางในแปลงดินกลางแจ้ง การศึกษาค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทำโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เริ่มจากการสังเกตเห็ดฟางที่เพาะในแปลงดินกลางแจ้ง ผลการสังเกตพบว่าเมื่อเปียกน้ำฝนจะเกิดอาการฝ่อและไม่เจริญเติบโตอีกต่อไป จึงเกิดปัญหาว่า จะทำอย่างไรจึงจะสามารถเพาะเห็ดฟางในฤดูฝนได้ หลังจากตั้งสมมติฐานและทดลองแล้วสรุปเป็นหลักการได้ว่า เห็ดฟางจะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อเหนือแปลงเห็ดมีความชื้นพอเหมาะตลอดเวลา และจะไม่เติบโตเมื่อมีความชื้นมากเกินไปจนกระทั่งแปลงเห็ดเปียกน้ำ จากหลักการดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเพาะเห็ดฟางโดยเพาะเห็ดฟางด้วยวิธีใส่วัสดุเพาะ เช่น ฟาง เปลือกถั่วลิสง เศษมันสำปะหลัง ผักตบชวา ฯลฯ บรรจุในตะกร้าพลาสติกเมื่อเพาะเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้วนำตะกร้าไปวางเหนืออ่างน้ำที่มีน้ำภายในอ่างเพียงเล็กน้อย ระวังอย่าให้ระดับน้ำสัมผัสกับวัสดุเพาะในตะกร้า จากนั้นใช้ถุงพลาสติกสวมปิดชุดแปลงเพาะเห็ดฟางทั้งหมด ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ 12 วัน จะสามารถเก็บผลผลิตได้โดยไม่ต้องดูแลรักษา การเพาะเห็ดฟางเหนือน้ำนอกจากสะดวกสบายโดยไม่ต้องดูแลรักษาแล้ว ยังสามารถเพาะได้ตลอดทุกฤดูกาล ทุกสถานที่ทั้งในร่ม กลางแจ้ง หรือแม้แต่ภายในอาคารบ้านเรือน