โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาพฤติกรรมของหนูบ้านเพื่อกำจัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติภพ วิเศษชู

  • ธีระวัฒน์ อะสุชีวะ

  • พรพัฒน์ ภูนากลม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุณี พิมพ์พะนิตย์

  • นพดล สอนบาล

  • ศักดา จิตปรีดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบัวขาว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 และชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(19) p75

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้เป็นการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความเสียหายที่เกิดจากหนูบ้าน และวิธีกำจัด โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาพบว่า 1. ระยะห่างจากฝาผนังมีผลต่อการเลือกเส้นทางเคลื่อนที่ของหนูบ้าน โดยหนูบ้านมักจะเคลื่อนที่ห่างจากฝาผนังไม่เกิน 5 ซม. 2. ความชันของพื้นเอียงของสิ่งกีดขวาง มีผลต่อการเคลื่อนที่ผ่านพื้นเอียงของสิ่งกีดขวางของหนูบ้าน โดยหนูบ้านเคลื่อนที่ผ่านพื้นเอียงที่ทำมุมกับแนวระดับไม่เกิน 30 องศาได้ดีที่สุด 3. หนูบ้านลอดผ่านเข้าไปในท่อกลวงทุกรูปแบบได้ดี จากหลักการทั้ง 3 ข้อ ได้นำไปประดิษฐ์เป็นกับดักหนูบ้าน เป็นลักษณะกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นเอียงทำมุมกับแนวระดับ 30 องศา ขนาบทั้งสองข้างและท่อสี่เหลี่ยมกลวงครอบไว้ ซึ่งมีหลักการทำงาน คือ เมื่อหนูบ้านเดินขึ้นไปบนกล่องโดยผ่านพื้นเอียง แล้วหนูจะไปเปิดสวิตช์ให้มอเตอร์ทำงานดึงพื้นกล่องให้แยกออกจากกัน ทำให้หนูตกลงไปในกล่อง เมื่อหนูตกลงไปสวิตช์มอเตอร์จะเปิด ทำให้มอเตอร์หยุดทำงาน จากนั้นสปริงจะดึงพื้นกล่องกลับคืนสภาพเดิม ซึ่งในขณะที่หนูเปิดสวิตช์ของมอเตอร์นั้นไฟฟ้าได้ไหลผ่านตัวหนูด้วยทำให้หนูตายเมื่อตกลงไปในกล่อง ซึ่งจะทำให้กับดักชิ้นนี้เป็นกับดักที่สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง สามารถแก้ปัญหาที่ประสบจากหนูบ้านได้