โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องอบหวายป้องกันเชื้อรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรวัฒน์ มวยคล่อง

  • วิษณุ ชั้นกลาง

  • สาวิตรี โชติวรรณกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมายวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(33) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • หวาย การอบ

  • เชื้อรา การป้องกัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หวายเป็นพืชที่นำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามและมีราคาย่อมเยา แต่ผลิตภัณฑ์จากหวายจะมีเชื้อราเมื่ออากาศชื้น ซึ่งจะทำความเสียหายให้กับเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างมาก โครงงานนี้จึงเป็นการคิดค้นหาวิธีกำจัดเชื้อราจากหวาย โดยการสร้างเครื่องอบหวายที่ป้องกันเชื้อราได้ และทดสอบหาสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการอบหวายป้องกันเชื้อรา สมุนไพรที่นำมาใช้มี 4 ชนิด คือ ขมิ้น ข่า ตะไคร้ และกระเทียม โดยนำแต่ละชนิดมาอบหวายแล้วนำหวายไปคลุกกับเชื้อรา ทิ้งไว้ในภาชนะเปิดและปิดนาน 1 เดือน ผลการทดลองพบว่า หวายที่อบด้วยขมิ้นจะไม่เกิดเชื้อราบนหวาย ทั้งในภาชนะปิดและภาชนะเปิด ซึ่งเป็นสมุนไพรที่เหมาะสมที่สุดในการอบหวาย และผู้ทำโครงงานได้ศึกษาเปรียบเทียบการอบหวายด้วยเครื่องอบสมุนไพรและการอบด้วยวิถีชาวบ้าน ผลการทดลองพบว่าหวายที่อบด้วยเครื่องอบสมุนไพรป้องกันเชื้อราได้ ส่วนการอบแบบวิถีชาวบ้านป้องกันเชื้อราไม่ได้