โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษที่ผลิตด้วยมือจากเปลือกของพืชชนิดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มุกดา เกตุมณี

  • ศิริอร ปักษิณ

  • สนม วันเพ็ญ

  • อารีรัตน์ เจษฎาปกรณ์

  • เนาวรัตน์ ตรีพงษ์พันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามพรานวิทยา

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2533 p78

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • เปลือกของพืช

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลือกของพืชทั้ง 6 ชนิด คือข่อย ชบา นุ่น ตะขบ สะเดา และครอบจักรวาล สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษที่ผลิตด้วยมือได้ แต่เปลือกของพืชแต่ละชนิดจะให้คุณภาพของกระดาษที่ผลิตได้แตกต่างกัน โดยเปลือกข่อยและเปลือกตะขบเป็นวัตถุดิบที่ใช้ผลิตกระดาษที่ผลิตด้วยมือที่มีคุณภาพดี จึงนำกระดาษที่ผลิตได้จากเปลือกข่อยและเปลือกตะขบไปปรับปรุงคุณภาพโดยการย้อมสีและผสมน้ำแห้ง ปรากฏว่ากระดาษที่ผลิตได้ติดสีดีและให้สีสวย การผสมน้ำแป้งลงไปทำให้กระดาษแข็งและมีความเหนียวเพิ่มขึ้น