โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลกระทบของสารละลายฟอร์มาลินที่มีผลต่อปลาหางนกยูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนัสชนก ราชพันธ์

  • สมหญิง น้ำใจมั่น

  • เพ็ญนภา แผลงฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาผลกระทบของสารละลายฟอร์มาลินที่มีผลต่อปลาหางนกยูง โดยนำสารละลายฟอร์มาลินความเข้มข้นต่างๆ ใส่ขวดแก้วเพื่อใช้เลี้ยงปลาหางนกยูง เป็นเวลา 3 วัน แล้วเลือกความเข้มข้นที่ปลาดำรงชีวิตอยู่ได้มาศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปลาหางนกยูง จากการทดลองพบว่า ปลาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ที่ความเข้มข้นของสารละลายฟอร์มาลินเท่ากับ 0.0001 โมล/ลิตร ในน้ำ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร และพบว่าสารฟอร์มาลินมีผลกระทบต่อปลาหางนกยูง คือทำให้สีครีบของปลาหางนกยูงเพศผู้ลดน้อยลง และทำให้ปลาหางนกยูงและลูกปลาที่เกิดมามีน้ำหนักตัวลดลง ดังนั้นควรลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้ฟอร์มาลินในการเก็บรักษาอาหาร เพราะสารที่ตกค้างจากการล้างจะลงไปในน้ำซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ