โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสมบัติของซีโอไลต์จากขี้เถ้าชานอ้อยThe study properties of zeolite from bagasse ash

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.วลีทิพย์ ใหม่ตะวัน

  • ด.ญ.สุภาวรรณ วงค์หาญ

  • ด.ญอารียา เดือนเพ็ญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ชานอ้อยขี้เถ้า

  • ซีโอไลต์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาสมบัติของซีโอไลต์จากขี้เถ้าชานอ้อย (The study properties of zeolite from bagasse ash) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสังเคราะห์ซิลิกาจากชานอ้อยเพื่อผลิตซีโอไลต์ โดยมีขั้นตอนในการทดลอง คือ 1.นำขี้เถ้าชานอ้อยจากโรงงานน้ำตาลมาผ่านกระบวนการแยกสารที่ไม่ต้องการออกโดยเติม HCl และ NaOH เพื่อให้เหลือแต่ ซิลิกา 2.นำขี้เถ้าชานอ้อยที่ได้มาผสม NaOH เพื่อให้เกิด Sodium metasilicate 3.เตรียมสารละลาย NaOH แล้วเติมลงใน NaAlO2 และ Sodium metasilicate 4.นำสารทั้งสามมาผสมกันแล้วนำไปอบ จากนั้นนำไปทดสอบคุณสมบัติบางประการเช่น pH, ตกตะกอน ,ทำปฏิกิริยากับน้ำกระด้าง และ ตรวจสอบการดูดซับอินดิโกคาร์มีน(คราม) ผลการทดลองพบว่า ขี้เถ้าชานอ้อยสามารถนำมาสังเคราะห์เป็นซีโอไลต์ได้ โดยพิจารณาจากผลของการวัดค่า IR จะพบว่าค่า IR ที่ได้ใกล้เคียงกับ ค่า IR ของซีโอไลต์ ชนิด Na-A (จรรจิรา วงศ์วิวัฒนา,2545) ประกอบกับซีโอไลต์ที่ได้จากขี้เถ้าชานอ้อยนั้นมีสมบัติบางประการใกล้เคียงกับซีโอไลต์ จากธรรมชาติของจังหวัดลำปาง ซึ่งผลที่ได้จากการวัดเครื่อง spectronic 21 พบว่าซีโอไลต์จากขี้เถ้าชานอ้อยสามารถดูดซับสีของอินดิโกคาร์มีน(คราม)ได้และจากการทดลองพบว่าขี้เถ้าชานอ้อย 20 กรัม สามารถสังเคราะห์ซีโอไลต์ได้ 12 กรัม