โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษสีจากน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวิกา นาคสมภพ

  • ทิพวรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์

  • ธารทิพย์ ทรงเที่ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มารศรี สังขพันธ์

  • อุบล วัฒนประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษสี

  • กระดาษห่อของขวัญ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาชนิดและปริมาณของกระดาษ น้ำมัน และสี ที่มีความสามารถในการทำกระดาษสีจากน้ำมัน โดยใช้กระดาษA4 กระดาษไข กระดาษ 100 ปอนด์ สีโปสเตอร์ สีน้ำ สีผสมอาหาร สีน้ำมัน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันพืช ผลการทดลองพบว่า กระดาษA4สามารถนำมาทำกระดาษสีจากน้ำมันได้ดีที่สุด สีผสมอาหารสามารถนำมาทำกระดาษสีจากน้ำมันได้ดีที่สุด และน้ำมันพืชสามารถนำมาทำกระดาษสีจากน้ำมันได้ดีที่สุด จึงได้อัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำกระดาษสีจากน้ำมันคือ น้ำมัน 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร : สีผสมอาหาร 2 ช้อนเบอร์1 : น้ำสะอาด 2 ลิตร