โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแมงลักคาเพชรฆาตตัวใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณา เกษมวัฒนา

  • นิวัติ สังข์ทอง

  • สุริยา ภูษาเอกชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภุชพันธ์ ศิริทรัพย์

  • มารศรี สังขพันธ์

  • อุบล วัฒนประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขากายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์