โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์สารพัดจากเปลือกหอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทรงพล ลิ้มพิสูจน์

  • ธีรศักดิ์ ซำอ๊วง

  • พรหมมินทร์ แซ่โง้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มารศรี สังขพันธ์

  • อุบล วัฒนประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การนำกลับมาใช้ใหม่

  • เปลือกหอย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาชนิดของเปลือกหอยที่มีความสามารถในการปลอกเปลือกผลไม้ วัสดุที่มีความสามารถทำให้เปลือกหอยเกิดรูได้ดีที่สุด และนำเปลือกหอยมาทำเป็นปูนขาว โดยใช้เปลือกหอยแมลงภู่ เปลือกหอยลาย เปลือกหอยแครง เปลือกหอยกระปุก ผลการทดลองพบว่า เปลือกหอยแมลงภู่ขนาดกลางมีความเหมาะสมที่สุดมีความคมสามารถทำเป็นมีดได้ รูขนาดเล็กมีความเหมาะสมที่สุดที่จะนำมาปลอกเปลือกผลไม้ ความยาวจากขอบเข้ามา 9 มิลลิเมตร มีความคมมากที่สุดที่จะนำมาหั่นผลไม้และเนื้อสัตว์ เปลือกหอยเมื่อได้รับความร้อน ความเหนียวจะลดลง และสามารถทำเป็นปูนขาวได้