โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง"ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเปลือกไข่ชะลอการสุกของผลไม้"

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลยา ยั่งยืน

  • ลลิดา เหลืองประดิษฐ์กุล

  • สีวลี รัตนปิ่นศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวทยาศสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเปลือกไข่เป็นโครงงานประเภทเคมี แล้วประยุกต์จัดทำขึ้นเป็นตู้กระจกที่ใช้ในการชะลอการสุกของผลไม้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเปลือกไข่ซึ่งเราห็นกันอยู่ทุกวันมาใช้ให้เกิดประโยชน์และจากการศึกษาพบว่าในเปลือกไข่มีแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งถ้าเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดเกลือแล้วจะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ให้ออกมาทางผู้จัดทำจึงคิดที่จะเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเริ่มจากการทดลองความเป็นไปได้ว่าเปลือกไข่เมื่อทำปฏิกิริยากับกรดเกลือจะได้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มา โดยทดลองกับเปลือกไข่ไก่ จากนั้นการทดลองที่ 1 เป็นการทดลองหาว่าระหว่างเปลือกไข่ไก่กับเปลือกไข่เป็ด ว่าเปลือกไข่ชนิดไหนเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดเกลือแล้วจะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากกว่ากัน ผลจากการทดลองคือเปลือกไข่เป็ดมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากกว่าโยเปรียบเทียบจากความสูงของก๊าซและความขุน่ของน้ำปูนใส การทดลองที่ 2 เป็นการทดลองว่าเปลือกไข่ในลักษณะใดเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดเกลือแล้วได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไชด์ออกมามากกว่ากัน โดยแบ่งเปลือกไข่ออกเป็น 3 ลักษณะ คือเปลือกไข่เป็ดที่ยังไม่นำมาตำ เปลือกไข่เป็ดที่ตำอย่างหยาบ และเปลือกไข่เป็ดที่ตำแล้วอย่างละเอียด ผลจากการทดลองคือ เปลือกไข่เป็ดอย่างละเอียดได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากที่สุดในการทดลอง โดยเปรียบเทียบจากความสูงของฟองก๊าซและความขุ่นของน้ำปูลใสเช่นเดียวกับการทดลองที่ 2 จากการทดลองทั้ง 2 การทดลองนี้สรุปได้ว่าเปลือกไข่เป็ดอย่างละเอียดจะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากที่สุดจากการทำปฏิกิริยากับกรดเกลือ ผลจากการทดลองทั้ง 2 การทดลองนำมาสู่การทดลองที่ ที่นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ในการชะลอการสุกของผลไม้ โดยใช้กล้วยในการทดลองนำมาทดลองว่าการวางกล้วยจะมีผลต่อการสุกหรือไม่ ต่อมาการทดลองที่ 4 เป็นการทดลองจำนวนกล้วยมีผลต่อการสุกหรือไม่ ต่อมาได้มีการพัฒนาโครงงานโดยทำที่ชะลอการสุกของผลไม้ ซึ่งมีลักษณะเป็นตู้กระจกทรงสี่เหลี่ยมปิดได้มิดชิด มีฝาเปิดได้ทั้ง 2 ข้าง มีตะแกรงไว้ตั้งผลไม้ที่เราต้องการนำมาชะลอการสุก และมีถาดกระจกซึ่งสามารถเอาเข้าออกได้เพื่อจะเปลี่ยนและทำความสะอาดเปลือกได้ทั้งปกสะดวก โดยการทำตู้กระจกนี้มีจุดประสงค์เพื่อชะลอการสุกของผลไม้ได้ผลดียิ่งกว่าเดิม แต่เปลือกไข่ที่รานำมาใช้นั้นเป็นเปลือกไข่ไก่เนื่องจากหาได้ง่ายกว่าเปลือกไข่เป็ด และนิยมใช้ในครัวเรือนทั่วไป