โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแยกไข่แดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐธิดา กลางเดือน

  • นวรัตน์ เที่ยงธรรม

  • พรทิพย์ รัตนตรัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • ไข่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์เครื่องแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวได้อย่างรวดเร็ว โดยออกแบบเครื่องให้เป็นตะแกรงขั้นบันได ซึ่งมีความลาดเอียงไม่สม่ำเสมอ ขั้นบันไดมีความกว้าง 4 เซ็นติเมตร ยาว 12 เซ็นติเมตร สลับกับขนาดกว้าง 6 เซ็นติเมตร ยาว 12 เซ็นติเมตร โดยใช้ขั้นเล็ก 3 ขั้น สลับกับขั้นใหญ่ 1 ขั้น แต่ละขั้นจัดให้ห่างกัน 0.3 เซ็นติเมตร มีแผ่นกั้นอยู่เหนือขั้นบันได 2 แผ่น เพื่อชะลอความเร็ว โดยการแยกไข่เป็ดซึ่งมีความหนืดกว่าไข่ไก่ต้องใช้ขั้นบันไดที่มีความลาดเอียง 20 องศาและต้องมีรางรับไข่เป็ดก่อนไหลลงมาตามขั้นบรรไดซึ่งมีความลาดเอียง 15 องศา ทำให้เครื่องมีความยาว 70 เซ็นติเมตร สูง 35 เซ็นติเมตร ส่วนไข่ไก่เริ่มต้นการแยกไข่ได้ที่ตำแหน่งความสูง 30 เซ็นติเมตร จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องกับการแยกไข่ด้วยมือ พบว่าการแยกด้วยเครื่องสามารถแยกไข่ได้เร็วกว่า โดยแยกไข่เป็ด 50 ฟอง เร็วกว่าการแยกด้วยมือ 2.44 เท่า และแยกไข่ไก่ 50 ฟอง เร็วกว่าแยกด้วยมือ 3 เท่า