โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหนังเทียมจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิรินุช พังจุนัน

  • สิริลักษณ์ ว่อง

  • สุภาพร จรจรัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการผลิตหนังเทียมจากผักตบชวา โดยนำน้ำต้มผักตบชวามาเพาะเลี้ยงด้วยเชื้อจุลินทรีย์Acetobacter xylinum เพราะแบคทีเรียAcetobacter xylinum เป็นแบคทีเรียที่นิยมนำมาใช้ผลิตวุ้นมะพร้าว ใช้หัวเชื้อน้ำมะพร้าว นำไปหมักกับน้ำต้มผักตบชวา 7 วัน จะมีความหนา 2.6 เซนติเมตร เซลลูโลสที่ได้จัดเป็นเซลลูโลสชนิดเจลที่สร้างขึ้นโดยแบคทีเรียAcetobacter xylinum แล้วนำเซลลูโลสที่ได้ไปกำจัดกลิ่นโดยนำไปต้มนาน 1 ชั่วโมง และนำไปผ่านการฟอกขาวโดยใช้น้ำช่วยในการฟอกขาวและตากแห้ง ความหนาและความเหนียวของหนังเทียมมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับหนังวัวที่ใช้ในการผลิตรูปแกะโดยมีความหนา 0.4 มิลลิเมตร