โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทำดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดาริน บัวมาก

  • พิมผกา เคลือมณี

  • วลัยรัตน์ เกษมวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดอกไม้จันทน์การทำ

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เปลือกข้าวโพด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากฝักข้าวโพดมากกว่าเปลือกข้าวโพด โครงงานนี้จึงคิดว่าเปลือกข้าวโพดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร และเกิดความคิดต่อว่าเปลือกข้าวโพดสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์ได้ เนื่องจากดอกไม้จันทน์ตามท้องตลาดในปัจจุบันมีราคาสูง จึงได้มีการศึกษาหาพันธุ์และลักษณะของเปลือกข้าวโพดที่เหมาะสมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยการนำสารที่มีคุณสมบัติกำจัดเชื้อรามาทดลองใช้กับเปลือกข้าวโพดให้มีความคล้ายคลึงกับดอกไม้จันทน์ตามท้องตลาดและเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างดอกไม้จันทน์ประดิษฐ์กับดอกไม้จันทน์ท้องตลาด โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาและเปรียบเทียบพันธุ์ของเปลือกข้าวโพดที่เหมาะสมในการทำ ตอนที่ 2 หาชนิดของสารและอัตราส่วนของสารที่เหมาะสมเพื่อนำมากำจัดเชื้อราบนเปลือกข้าวโพดพันธุ์ที่ดีที่สุด ตอนที่ 3 ออกแบบลักษณะดอกไม้จันทน์ที่ผลิต ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำนี้ เป็นการนำเปลือกข้าวโพดมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร