โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวงจรเตือนภัย อันตรายจากขาตั้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.ทิตติยา อินหน่อ

  • ด.ญ.ภนิดา คุณธนะ

  • ด.ญ.เนรมิตร ภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเตือนภัย

  • รถจักรยานยนต์ขาตั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน "วงจรเตือนภัย อันตรายจากขาตั้ง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนภัยในขณะที่ลืมเก็บขาตั้งรถจักยานยนต์รถก็จะสตาร์ทไม่ติด ขณะที่เก็บขาตั้งรถจักรยานยนต์ก็จะสตาร์ทติด โดยหาเศษวัสดุที่หาได้ในชุมชนมาใช้ และติดตั้งง่าย ดังต่อไปนี้ มี 2 ขั้นตอน คือ 1. นำรถจักรยานยนต์มาหนึ่งคันแล้วนำสายไฟเดี่ยวที่ใช้ทั่วไปยาว 70 Cm. มาต่อกับสายดับเครื่องที่อยู่ใน CPI ของรถจักรยานยนต์ และนำสวิตช์ที่มีสปริงจำนวน 1 อัน มาต่อเข้ากับขาตั้ง โดยใช้กาวที่มีความคงทน ตอนที่ 2 นำรถจักรยานยนต์อีกคันมาต่อสายไฟเดี่ยวยาว 70 Cm. มาต่อกับสายดับเครื่องที่อยู่ใน CPI ของรถจักรยานยนต์ แล้วนำหัวเทียนจำนวน 1 อัน มาต่อเข้ากับขาตั้ง โดยใช้กาวที่มีความคงทน