โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำจากไม้สามารถไล่แมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงค์ ไชยมูล

  • ลักษฎา นาแก้ว

  • วิลัยพร คุณธนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำจากไม้สามารถไล่แมลง เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทชีวภาพได้จัดทำขึ้นเพื่อลดปริมาณสารเคมีในการฉีดพ่นไล่แมลงและเพื่อให้ผักงอกงามดียิ่งขึ้น โดยสังเกตพฤติกรรมของแมลงว่าแมลงไม่ชอบกลิ่นเหม็นและขมฝาดจึงนำแนวคิดนี้มาเข้ากับหลักทางวิทยาศาสตร์ ซึ้งทดลองดังนี้ นำไม้มะขาม ไม้ไผ่ ไม้ลำไย มาสกัดเอาน้ำโดยวิธีการให้ความร้อนแก่ไม้ชนิดต่างๆ โดยให้ไม้อยู่ในเครื่องสกัดที่เราทำขึ้น ปรากฏว่าได้น้ำจากไม้ สามารถไล่แมลงได้เป็นอย่างดี เมื่อนำมาผสมกันก็สามารถไล่ได้ดีมากกว่าสารละลายเพียง 2 ชนิดหรือเพียงชนิดหลังจากนั้นสังเกตเห็นว่าผักที่ฉีดพ่นด้วยสารละลายไม้มะขาม ไม้ไผ่ ไม้ลำไย ที่นำมาผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันส่งผลให้แมลงบินหนีไปจากพืชผักที่ฉีดพ่นด้วยสารละลายนี้ถึงร้อยละ 60 จากการศึกษาเห็นว่าสารละลายที่ได้จากไม้มะขาม ไม้ไผ่ ไม้ลำไย มาผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันช่วยไล่แมลงได้เป็นอย่างดี และช่วยให้พืชผักงอกงามยิ่งข้นส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วไม่ทำให้สารพิษตกค้างในผัก