โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเส้นใยมหัศจรรย์ดูดซับโลหะหนัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัณฑิตา เนตรวิเชียร

  • มัธยัสถ์ เย็นธงชัย

  • ศิษฐาภรณ์ ชัยสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เส้นใยการดูดซับ

  • โลหะหนัก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาหาวิธีป้องกันและกำจัดกาฝากบนต้นฝากมะม่วง เพื่อศึกษวิธีป้องกันและกำจัดกาฝากบนต้นฝากมะม่วง ตัวแปรที่ศึกษาคือ วิธีการป้องกันและกำจัดกาฝาก แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือวิธีการกำจัดกาฝาก โดยวิธีการทางกายภาพและวิธีการทางชีวภาพ ในด้านกายภาพนั้นเราใช้วิธีการกำจัดกาฝาก 6 วิธีคือ วิธีการตัดกิ่งมะม่วงพร้อมกาฝาก การตัดท่อน้ำเลี้ยงกาฝาก การตัดท่อน้ำเลี้ยงกิ่งมะม่วง วิธีการคลุมกาฝากด้วยถุงกระดาษ และวิธีการคลุมกาฝากด้วยถุงพลาสติก สามารถทำให้กาฝากไม่เจริญเติบโตต่อไปได้ ส่วนการตัดต้นกาฝากเพียงอย่างเดียว กาฝากสามารถงอกออกาได้ใหม่ ส่วนทางชีวภาพ โดยใช้สารสกัดจากวัชพืช 35 ชนิด พบว่า สารสกัดจากต้นโทงเทงสามารถทำลายใบของกาฝากได้ดีที่สุด