โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสมุนไพรที่มีผลต่อการชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อราในขนมปัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปวารตี เงินขาว

  • ภาวดี เรืองแสน

  • วิษณุ มะลิแย้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขนมปัง

  • เชื้อราการเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อหาชนิดของสมุนไพรที่มีผลต่อการชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อราในขนมปัง เพื่อหาชนิดของสมุนไพรต่างกันรวมกับเกลือที่มีผลต่อการชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อรา เพื่อหาอัตราส่วนระหว่างชนิดของพืชสมุนไพรกับเกลือ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างขนมปังผลิตขึ้นโดยใช้สมุนไพรแทนสารวัตถุกันเสียกับขนมปังที่ใส่สารวัตถุกันเสียที่มีส่วนผสมของสารเคมี